Có 1 kết quả:

khoan giản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nới rộng và làm cho sơ sài đi, không khắt khe phiền phức. Td: Vì dân khoan dã bên tô thuế ( Thơ Lê Thánh Tông ).