Có 1 kết quả:

khoan khoát

1/1

khoan khoát

phồn thể

Từ điển phổ thông

mở rộng, mở to, nới rộng