Có 1 kết quả:

hoàn cầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khắp cả trái đất.

Một số bài thơ có sử dụng