Có 1 kết quả:

sủng nhi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứa con được quý mến, con cưng.