Có 1 kết quả:

sủng thiếp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Sủng cơ 寵姬.

Một số bài thơ có sử dụng