Có 1 kết quả:

sủng cơ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người hầu thiếp được yêu quý.