Có 1 kết quả:

sủng thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người bề tôi được vua yêu quý.