Có 1 kết quả:

sủng tứ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vua yêu mà ban cho.