Có 1 kết quả:

bảo đường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngôi nhà quý, cái nhà thờ Phật, ngôi chùa.