Có 1 kết quả:

bảo pháp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phép quý, chỉ pháp lí nhà Phật.