Có 1 kết quả:

thốn địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tấc đất. Mảnh đất nhỏ.

Một số bài thơ có sử dụng