Có 1 kết quả:

đối ngoại

1/1

đối ngoại

giản thể

Từ điển phổ thông

đối ngoại, với bên ngoài