Có 1 kết quả:

tự miếu

1/1

tự miếu

phồn thể

Từ điển phổ thông

chùa miếu, đền chùa