Có 1 kết quả:

tự viện

1/1

tự viện

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhà tu, tu viện

Một số bài thơ có sử dụng