Có 1 kết quả:

tầm thường

1/1

tầm thường

giản thể

Từ điển phổ thông

tầm thường, bình thường