Có 1 kết quả:

tầm cầu

1/1

tầm cầu

giản thể

Từ điển phổ thông

tìm kiếm, mưu cầu