Có 1 kết quả:

tầm dương

1/1

tầm dương

giản thể

Từ điển phổ thông

bến sông Tầm Dương bên Trung Quốc