Có 1 kết quả:

đạo đạn

1/1

đạo đạn

giản thể

Từ điển phổ thông

tên lửa dẫn đường, tên lửa đạn đạo