Có 1 kết quả:

thọ tinh

1/1

thọ tinh

giản thể

Từ điển phổ thông

ông Thọ