Có 1 kết quả:

phong nhập

1/1

phong nhập

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vây quanh, rào quanh

Một số bài thơ có sử dụng