Có 1 kết quả:

phong địa

1/1

phong địa

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đất phong, thái ấp

Một số bài thơ có sử dụng