Có 1 kết quả:

phong mộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đắp thêm đất lên mồ mả — Đắp đất lên cho thành nấm mồ.