Có 1 kết quả:

phong kiến

1/1

phong kiến

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phong kiến

Một số bài thơ có sử dụng