Có 1 kết quả:

phong bái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vua ban chức tước cho bề tôi.