Có 1 kết quả:

phong cảng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng sức mạnh quân đội để đóng kín một cửa biển, không cho tàu bè vào.