Có 1 kết quả:

phong tước

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vua ban cho danh hiệu cao quý, tương xứng với công lao và chức vụ.

Một số bài thơ có sử dụng