Có 1 kết quả:

phong vương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Được vua ban tước Vương.

Một số bài thơ có sử dụng