Có 1 kết quả:

phong toả

1/1

phong toả

phồn thể

Từ điển phổ thông

phong toả, bao vây

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đóng kín và khoá chặt, ý nói không cho trong ngoài thông được với nhau.