Có 1 kết quả:

xạ công

1/1

xạ công

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(như: vực 蜮)

Một số bài thơ có sử dụng