Có 1 kết quả:

xạ kích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đánh giặc bằng cách bắn. Bắn súng.