Có 1 kết quả:

xạ kích điểm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ viên đạn bắn vào.