Có 1 kết quả:

xạ kích

1/1

xạ kích

phồn thể

Từ điển phổ thông

bắn