Có 1 kết quả:

xạ tuyến

1/1

xạ tuyến

giản thể

Từ điển phổ thông

đường, tia