Có 1 kết quả:

tướng quân

1/1

tướng quân

giản thể

Từ điển phổ thông

tướng quân, người cầm quân