Có 1 kết quả:

tương cận

1/1

tương cận

giản thể

Từ điển phổ thông

gần, sát