Có 2 kết quả:

tướng lãnhtướng lĩnh

1/2

tướng lãnh

giản thể

Từ điển phổ thông

tướng lĩnh, tướng quân

tướng lĩnh

giản thể

Từ điển phổ thông

tướng lĩnh, tướng quân