Có 1 kết quả:

tướng tá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tá là võ quan ở dưới Tướng, giúp việc cho Tướng — Hai cấp bậc trong quân đội ngày nay, cấp Tướng cấp Tá.