Có 1 kết quả:

tướng doanh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dinh trại của vị võ tướng. Văn tế Vũ Tính và Ngô Tùng Châu của Đặng Đức Siêu: » … Xót tướng doanh sao vắng mặt thân huân «.

Một số bài thơ có sử dụng