Có 2 kết quả:

tướng lãnhtướng lĩnh

1/2

tướng lãnh

phồn thể

Từ điển phổ thông

tướng lĩnh, tướng quân

tướng lĩnh

phồn thể

Từ điển phổ thông

tướng lĩnh, tướng quân

Từ điển trích dẫn

1. Phiếm chỉ viên quan cao cấp trong quân đội.
2. Dẫn đầu, suất lĩnh. ◇Nguyên Kết 元結: “Lão ông bát thập do năng hành, Tướng lĩnh nhi tôn hành thập giá” 老翁八十猶能行, 將領兒孫行拾稼 (Túc hồi khê ông trạch 宿洄溪翁宅).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị quan võ cao cấp chỉ huy quân đội.