Có 1 kết quả:

chuyên quyền

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một mình nắm hết mọi quyền hành. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Kim Hán thất vô chủ, Đổng Trác chuyên quyền, khi quân hại dân, thiên hạ thiết xỉ” 今漢室無主, 董卓專權, 欺君害民, 天下切齒 (Đệ ngũ hồi) Nay nhà Hán vô chủ, Đổng Trác lộng quyền, dối vua hại dân, thiên hạ ai ai cũng nghiến răng tức giận.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một mình nắm giữ quyền hành, không chịu chia sẻ cho ai.

Một số bài thơ có sử dụng