Có 1 kết quả:

chuyên chú

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Để hết tâm trí vào. ◎Như: “tha khán thư tâm thần chuyên chú, biệt vô bàng vụ” 他看書心神專注, 別無旁騖.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Để hết lòng dạ vào.