Có 1 kết quả:

uý tế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cúng lễ để vỗ về linh hồn người chết. Văn tế Vũ Tính và Ngô Tùng Châu của Đặng Đức Siêu: » Nay gặp tiết Thu — Bày tuần uý tế «.