Có 1 kết quả:

tôn nghiêm

1/1

tôn nghiêm

phồn thể

Từ điển phổ thông

tôn nghiêm, linh thiêng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cao quý trang trọng.

Một số bài thơ có sử dụng