Có 1 kết quả:

tôn đường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng kính trọng, chỉ cha mẹ của người đang nói chuyện với mình. Truyện Hoa Tiên : » Liệu cơ ra lạy tôn đường «.