Có 1 kết quả:

tôn ông

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng kính trọng, để gọi người đối diện. Truyện Hoa Tiên : » Lời quê hãy gửi tôn ông «.