Có 1 kết quả:

tôn đài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng kính trọng chỉ cha của người đang nói chuyện với mình. Truyện Hoa Tiên : » Nguyên xưa chú với tôn đài «.