Có 1 kết quả:

tôn trọng

1/1

tôn trọng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tôn trọng, tôn kính, kính trọng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Coi làm cao làm nặng, kính cẩn lắm.

Một số bài thơ có sử dụng