Có 1 kết quả:

tôn trưởng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người nhiều tuổi đáng kính.

Một số bài thơ có sử dụng