Có 1 kết quả:

tầm căn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tìm cỗi rễ, ý nói tìm xét sâu xa.