Có 1 kết quả:

tầm cầu

1/1

tầm cầu

phồn thể

Từ điển phổ thông

tìm kiếm, mưu cầu

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tìm kiếm.